Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

Aktualizacja klauzuli informacyjnej RODO

Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów.
2. Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Knurowie jest Pani Krystyna Kempa, e-mail:  iod@mopsknurow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym tylko na podstawie przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Księgowości

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA
w Dziale Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

Liczba osób i wymiar etatu:           1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
Planowanie zatrudnienia od:          lutego 2019 r.
Forma zatrudnienia:                        umowa o pracę
System pracy:                                  Równoważny czas pracy

 

A) Wymagania niezbędne / formalne:

 1. obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 4. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw cywilnych
  i publicznych
 5. nieposzlakowana opinia
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
  oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
 7. wykształcenie:
  wyższe ekonomicznej o specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia
  lub studia podyplomowe – kierunek ekonomia
  lub średnie ekonomicznej
 8. doświadczenie zawodowe:
  w przypadku wykształcenia średniego – min 2 lata w dziale księgowości lub dziale finansowo-księgowym
 9. konieczna znajomość przepisów prawa z zakresu:
  – ustawa o rachunkowości
  – ustawa o finansach publicznych
  – rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
  – rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  – o ochronie danych osobowych
  – o dostępie do informacji publicznej
 10. biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office: Excel, Word oraz Open Office

 

B) Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 3. odporność na sytuacje stresowe
 4. umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia aktywnej i efektywnej współpracy z klientami
 5. umiejętność obsługi klienta w sytuacjach konfliktowych

 

C) Cechy charakteru pożądane od kandydata:

 1. punktualność i zdyscyplinowanie
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy
 3. umiejętność pracy pod presją czasu
 4. komunikatywność i obowiązkowość
 5. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 6. asertywność i operatywność

 

D) Warunki pracy na stanowisku:

 1. obsługa monitorów komputerowych, praca w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
 2. narażenie na stres, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta
 3. praca do 3 metrów wysokości
 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku w postaci braku wind dla niepełnosprawnych

Informacja:

w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnoprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

 

E) Szczegółowy zakres obowiązków, m.in.:

 1. obsługa finansowa kasy
 2. pobieranie środków z banku
 3. przyjmowanie wpłat zgodnie z dokumentami
 4. dokonywanie wypłat zgodnie z dokumentami
 5. sporządzanie raportów kasowych wg poszczególny źródeł finansowania
 6. rozliczanie finansowe kasy wg źródeł otrzymanych i wypłacanych środków
 7. dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową
 8. sporządzanie przelewów na podstawie otrzymanych faktur, rachunków, dokumentów wewnętrznych i list wypłat
 9. księgowanie zadekretowanych dokumentów w systemie finansowo – księgowym
 10. wstępna weryfikacja i uzgodnienie kont przed wykonaniem miesięcznych sprawozdań
 11. miesięczne uzgodnienie danych w zakresie programu dożywiania, zasiłków stałych
  i okresowych
 12. sporządzanie zapotrzebowania na środki
 13. porządkowanie i utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy, przed każdorazowym zakończeniem pracy w danym dniu
 14. wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego zakresu obowiązków, zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

F) Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 1. żądania od bezpośredniego przełożonego ścisłego określenia czynności na zajmowanym stanowisku oraz pouczenia o załatwieniu powierzonych mu czynności i praw
 2. składania wyjaśnień w sprawach, za które ponosi pracownik odpowiedzialność
 3. pracownik na zajmowanym stanowisku będzie odpowiedzialnym za nienaganne wykonywanie powierzonych obowiązków, a zwłaszcza za:
  1. przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w tym w szczególności dyscypliny finansów publicznych
  2. terminowe i właściwe pod względem rzeczowym i formalnym wykonywanie obowiązków służbowych
  3. przestrzeganie Regulaminu Pracy
  4. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
  5. zabezpieczenie mienia społecznego oraz tajemnicy służbowej i państwowej
  6. przestrzeganie ustalonego obowiązku i dyscypliny pracy
  7. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności za ochronę danych osobowych przetwarzanych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją
   lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy kandydata (BIP-załącznik do ogłoszenia)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenia kandydata do zatrudnienia umieszczone wraz z ogłoszeniem o naborze, w tym:
  1. o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku
  2. o korzystaniu z pełni prac cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  3. osoby, które zamierzają korzystać z uprawnienia, o którym mowa a art. 13 a ust. 2 ustawy
   o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentem kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

W celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydatów, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne obejmujące test z wiedzy merytorycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, Ks. A. Koziełka 2 (sekretariat – I piętro pok. 15) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby tut. Ośrodka), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Nabór na stanowisko urzędnicze
Nr 110/02/19”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 07.02.2019 r. – czwartek  (do godz. 13:00).

Dokumenty, które wpłyną do MOPS Knurów po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Przystępując do postepowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód osobisty.
W przypadku niespełnienia powyższego wymagania kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszego postepowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dodatkowe informacje: (32) 33-55-000.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS Knurów.

23.01.2019 r. –  Małgorzata Cisek Sopel
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie

Załączniki

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA

w Dziale Świadczeń Wychowawczych

 

Liczba osób i wymiar etatu:           1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
Planowanie zatrudnienia od:          kwiecień 2019 r.
Forma zatrudnienia:                        umowa o pracę
System pracy:                                  Równoważny czas pracy

 

A) Wymagania niezbędne / formalne:

 1. obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 4. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw cywilnych
  i publicznych
 5. nieposzlakowana opinia
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
  oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
 7. wykształcenie:

wyższe administracyjne o specjalności: samorząd terytorialny, administracja publiczna

lub studia podyplomowe w zakresie administracji

 1. konieczna znajomość przepisów prawa z zakresu:
  – ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  – rozporządzenie w sprawie programu Dobry Start
  – Kodeks Postępowania Administracyjnego
  – o ochronie danych osobowych
  – o dostępie do informacji publicznej
 2. biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office: Excel, Word oraz Open Office

 

B) Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 3. odporność na sytuacje stresowe
 4. umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia aktywnej i efektywnej współpracy z klientami
 5. umiejętność obsługi klienta w sytuacjach konfliktowych

 

C) Cechy charakteru pożądane od kandydata:

 1. punktualność i zdyscyplinowanie
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy
 3. umiejętność pracy pod presją czasu
 4. komunikatywność i obowiązkowość
 5. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 6. asertywność i operatywność

 

D) Warunki pracy na stanowisku:

 1. obsługa monitorów komputerowych, praca w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
 2. narażenie na stres, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta
 3. praca do 3 metrów wysokości
 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku w postaci braku wind dla niepełnosprawnych

 

Informacja:

w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnoprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

 

E) Szczegółowy zakres obowiązków, m.in.:

 1. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 3. przygotowywanie list wypłat dla świadczeniobiorców
 4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 5. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 6. uzyskiwanie i wprowadzanie informacji dot. Postepowaniach o przyznanie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 7. prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobranie świadczeń wychowawczych i nienależnie pobrane świadczenie Dobry Start
 8. prowadzenie dokumentacji analitycznej nie podjętych i nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 9. zgłaszanie dyspozycji zaangażowania środków w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczenia Dobry Start
 10. prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną
 11. sporządzanie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań  na danym stanowisku
 12. porządkowanie i utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy, przed każdorazowym zakończeniem pracy w danym dniu
 13. wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego zakresu obowiązków, zleconych przez bezpośredniego.

 

F) Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 1. żądania od bezpośredniego przełożonego ścisłego określenia czynności na zajmowanym stanowisku oraz pouczenia o załatwieniu powierzonych mu czynności i praw
 2. składania wyjaśnień w sprawach, za które ponosi pracownik odpowiedzialność
 3. pracownik na zajmowanym stanowisku będzie odpowiedzialnym za nienaganne wykonywanie powierzonych obowiązków, a zwłaszcza za:
  1. przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w tym w szczególności dyscypliny finansów publicznych
  2. terminowe i właściwe pod względem rzeczowym i formalnym wykonywanie obowiązków służbowych
  3. przestrzeganie Regulaminu Pracy
  4. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
  5. zabezpieczenie mienia społecznego oraz tajemnicy służbowej i państwowej
  6. przestrzeganie ustalonego obowiązku i dyscypliny pracy
  7. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności za ochronę danych osobowych przetwarzanych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją
   lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy kandydata (BIP-załącznik do ogłoszenia)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenia kandydata do zatrudnienia umieszczone wraz z ogłoszeniem o naborze, w tym:
  1. o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku
  2. o korzystaniu z pełni prac cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  3. osoby, które zamierzają korzystać z uprawnienia, o którym mowa a art. 13 a ust. 2 ustawy
   o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentem kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

W celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydatów, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne obejmujące test z wiedzy merytorycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, Ks. A. Koziełka 2 (sekretariat – I piętro pok. 15) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby tut. Ośrodka), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Nabór na stanowisko urzędnicze
Nr 110/03/19”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.02.2018 r. – środa  (do godz. 13:00).

Dokumenty, które wpłyną do MOPS Knurów po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Przystępując do postepowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód osobisty.
W przypadku niespełnienia powyższego wymagania kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszego postepowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) otrzymają informację dotyczącą dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dodatkowe informacje: (32) 33-55-000.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS Knurów.

 

23.01.2019 r. –  Małgorzata Cisek Sopel
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie

Powrót

Załączniki

Nabór na stanowisko pracownicze – Instruktor Terepii Zajęciowej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE
O G Ł A S Z A   N A B Ó R
na stanowisko pracownicze:

Instruktora Terapii Zajęciowej – pełny etat
od miesiąca lutego 2019 r. – na umowę o pracę

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne, które stanowią posiadanie:
 1. obywatelstwa polskiego
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego
 4. niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. nieposzlakowanej opinii
 6. wykształcenia kierunkowego – wymagania kwalifikacyjne wskazane w treści załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 465).Preferowany tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego.
 7. biegłej znajomości obsługi komputera (Windows 10, pakiet Microsoft Office, Open Office)

 

 1. Dodatkowe, które stanowią :
 1. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 2. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 3. komunikatywność
 4. umiejętność współpracy w zespole
 5. umiejętność sprawnej organizacji pracy
 6. odporność na sytuacje stresowe
 7. wiedza merytoryczna w zakresie znajomości:  prawa i zasad funkcjonowania pomocy społecznej
 1. umiejętności w zakresie przygotowywania aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych z różnych źródeł
 2. posiadanie doświadczenia zawodowego min. pół rok w pracy jako Instruktor Terapii Zajęciowej (dopuszczalne potwierdzone odbyte praktyki zawodowe lub staże)
 3. znajomości różnych form i technik terapii zajęciowej kierowanych do Seniorów 60+.
 4. ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 5. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:
 • rozpoznawanie i diagnozowanie różnych potrzeb seniorów
 • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej;
 • motywowanie do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych;
 • opracowywanie kwestionariuszy, arkuszy, kart  informacyjnych oraz innych narzędzi do oceny efektów pracy z uczestnikiem.
 • sporządzanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uwzględniających możliwości, zdolności i rozwój uczestnika oraz okresowa ocena osiągniętych przez uczestnika efektów
 • prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami;
 • przygotowywanie imprez okazjonalnych, uroczystości czy wycieczek;
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie prowadzenia zajęć z uczestnikami
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych,
 • dbanie o higienę osobistą uczestników,
 • współpraca z innymi pracownikami Ośrodka Wsparcia oraz rodziną uczestnika
 • przestrzeganie dyscypliny pracy

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca biurowo – terapeutyczna  z Seniorami 60+ w siedzibie Dziennego Domu „Senior + w Knurowie ,
 • do dyspozycji 2 pokoje do terapii wyposażone w stoły i krzesła i materiały do terapii.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. życiorys ( CV )
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. ewentualne referencje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1000,
 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 08.02.2019 r. (do godz. 12:00)

Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. W drugim etapie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne
(z kandydatami spełniającymi wymogi formalne) pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłową realizację zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze
lub po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 oraz na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: https://knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=720&r=o.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Powrót

Załączniki

Rekrutacja do bezpłatnego projektu “Wsparcie na start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu “Wsparcie na start” który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt ten kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, którzy są bezrobotni, poszukują pracy, są nieaktywni zawodowo oraz dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Bliższych informacji udzielają pracownicy PCPR w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 lub pod numerem telefonu 32 233 79 83

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

Starosta Gliwicki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego tj.

1.    w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, 44-194 Knurów – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
2.    w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych;
3.    w Gminie Sośnicowice, ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
4.    w Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
5.    w Gminie Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 032 338 37 29 dostępnego od 2 stycznia 2019 r. oraz mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pliki do pobrania:
– lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu gliwickiego – dotyczy realizacji zapisów art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.2030 ze zm.)
XLSX / PDF