Zaproszenie do składania ofert

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

więcej na stronie BIP:  http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=28581&idmp=1721&r=o