Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” coraz bliżej…

W sierpniu w Ośrodku Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 ruszyły prace remontowo-budowlane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, budżetu państwa oraz PFRON.

Obecnie trwa generalny remont wewnątrz budynku Ośrodka Wsparcia, ale zmianie ulega również zewnętrzna część obiektu. Metamorfoza postępuje w szybkim tempie i jest już widoczna – zniknął ganek a na jego miejscu powstaje winda, która zniweluje bariery architektoniczne. Podjęte działania w efekcie zwiększą funkcjonalność i estetykę pomieszczeń przygotowanych dla seniorów.

Dzienny Dom „Senior +” będzie dysponował 25 miejscami dla beneficjentów, zapewniając im profesjonalne wsparcie przez minimum 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Zgodnie z głównym celem programu oraz zainteresowaniami seniorów, tworzone będą warunki do zdrowego i aktywnego życia w czterech obszarach, które naprzemiennie będą się przeplatać. Są to: inicjowanie rozwoju osobistego, aktywność społeczno – kulturalna, profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz wsparcie socjalne.

Zakłada się, że uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” będzie odpłatne. Kryteria odpłatności będą ustalone jedynie na poziomie odpłatności za posiłki.

Rekrutacja beneficjentów programu odbywać się będzie przede wszystkim na podstawie wskazań MOPS, ale rozpatrywane będzie każde zgłoszenie po uprzednim zdiagnozowaniu osoby / rodziny. Przyjmowanie osób odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.
Poniżej zdjęcia z remontu:

budynek z zewnątrz - budowa dźwigu dla niepełnosprawnych

budowa dźwigu dla niepełnosprawnych

budynek wewnątrz - remont świetlicy

remont świetlicy

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.

więcej na stronie BIP:  http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=28581&idmp=1721&r=o

Start projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przystąpił w sierpniu 2018 r. do realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej w zakładce projekty https://mopsknurow.pl/projekty/