INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Knurów, dnia 07.05.2018 r.

Nr sprawy 602/01/18

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Knurów, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (PZP) (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

zawiadamia:

unieważnia się – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową windy celem przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont elewacji w ramach zadania inwestycyjnego: Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 na Dzienny Dom Senior+, na działce Nr 69/3, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął ww. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zamieszczając w dniu 17.04.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie tj. na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2 oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wypełniając obowiązek ustawowy wynikający z art. 40 ust. 2,
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 545842-N-2018 .

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.05.2018 r., godz. 10:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Ks. A. Koziełka 2, 44-190 Knurów, Sekretariat, I piętro, pok. 24.

Do upływu wskazanego powyżej terminu złożone zostały 2 oferty Wykonawcy:

  1. Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś, 44-100 Gliwice, Daszyńskiego 239

o cenie ofertowej 1.233.708,64 zł

  1. Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek, 44-100 Gliwice, Plebańska 9/3

o cenie ofertowej 1.039.000,00 zł

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, odczytana
na publicznym otwarciu ofert w dniu 02.05.2018 r., wynosi
641.600,00 zł brutto.

Cena złożonej oferty jest wyższa o 397.400,00 zł od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zgodnie z dyspozycją wskazaną w art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, dlatego też uzasadnionym i koniecznym jest unieważnienie niniejszego postępowania w oparciu o ww. podstawę prawną.