Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywni i zaradni”

LOGO_ZIT

Knurów dnia 14.03.2018 r.

            Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do  udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywni i zaradni” wraz z niezbędnymi załącznikami oraz z zarządzaniem doradztwem i nadzorem nad realizacją zadania w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych ZIT.

Więcej informacji klik