NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w Dziale Świadczeń Wychowawczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  REFERENTA

w Dziale Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie

liczba osób i wymiar etatu:           1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy

Planowanie zatrudnienia od:         czerwca 2017 r.

Forma zatrudnienia:                       umowa o pracę

System pracy:                                 Równoważny czas pracy

A) Wymagania niezbędne / formalne:

 1. obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 4. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw cywilnych
  i publicznych
 5. nieposzlakowana opinia
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 902.)
 7. wykształcenie: wyższe administracyjne o specjalności: samorząd terytorialny, administracja publiczna lub studia podyplomowe w zakresie administracji
 1. konieczna znajomość przepisów prawa z zakresu:

– ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

– kodeksu postępowania administracyjnego,

– ustawy o ochronie danych osobowych

– ustawy o dostępie do informacji publicznej

 1. biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office: Excel, Word oraz Open Office

B) Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 3. odporność na sytuacje stresowe
 4. umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia aktywnej i efektywnej współpracy z klientami
 5. umiejętność obsługi klienta w sytuacjach konfliktowych

C) Cechy pożądane kandydata:

 1. punktualność i zdyscyplinowanie
 2. pracowitość i operatywność,
 3. asertywność
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy
 5. umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją stresu
 6. przewidywanie skutków podejmowanych decyzji
 7. komunikatywność i obowiązkowość
 8. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie

D) Warunki pracy na stanowisku:

 1. obsługa monitorów komputerowych, praca w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
 2. narażenie na stres, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta
 3. praca do 3 metrów wysokości
 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku w postaci braku wind dla niepełnosprawnych.

Informacja:

w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnoprawnych, wyniósł mniej niż 6 %.

E) Szczegółowy zakres obowiązków, m.in.:

 1. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych
 3. przygotowywanie list wypłat dla świadczeniobiorców
 4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji świadczeń wychowawczych
 5. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie świadczeń wychowawczych
 6. uzyskiwanie i wprowadzanie informacji dot. Postepowaniach o przyznanie świadczeń wychowawczych
 7. prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobranie świadczeń wychowawczych
 8. prowadzenie dokumentacji analitycznej nie podjętych i nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
 9. zgłaszanie dyspozycji zaangażowania środków w zakresie świadczeń wychowawczych
 10. prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną
 11. sporządzanie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań oraz na danym stanowisku
 12. porządkowanie i utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy, przed każdorazowym zakończeniem pracy w danym dniu
 13. wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego zakresu obowiązków, zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

F) Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 1. żądania od bezpośredniego przełożonego ścisłego określenia czynności na zajmowanym stanowisku oraz pouczenia o załatwieniu powierzonych mu czynności i praw
 2. składania wyjaśnień w sprawach, za które ponosi pracownik odpowiedzialność
 3. pracownik na zajmowanym stanowisku będzie odpowiedzialnym za nienaganne wykonywanie powierzonych obowiązków, a zwłaszcza za:
  1. przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w tym w szczególności dyscypliny finansów publicznych
  2. terminowe i właściwe pod względem rzeczowym i formalnym wykonywanie obowiązków służbowych
  3. przestrzeganie Regulaminu Pracy
  4. przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
  5. zabezpieczenie mienia społecznego oraz tajemnicy służbowej i państwowej
  6. przestrzeganie ustalonego obowiązku i dyscypliny pracy
  7. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności za ochronę danych osobowych przetwarzanych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją
   lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy kandydata
 3. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. ewentualne referencje,
 6. oświadczenia kandydata:
  1. o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku
  2. o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  3. o przyjęciu do wiadomości obowiązku informacyjnego, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  4. oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”
  5. osoby, które zamierzają korzystać z uprawnienia, o którym mowa a art. 13 a ust. 2 ustawy
   o pracownikach samorządowych są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentem kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, Ks. A. Koziełka 2 (sekretariat – I piętro pok. 15) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby tut. Ośrodka), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze
Nr 110/03/17
”.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29.05.2017 r. – poniedziałek  (do godz. 12:00).

Dokumenty, które wpłyną do MOPS Knurów po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Przystępując do postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód osobisty.
W przypadku niespełnienia powyższego wymagania kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

W celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydatów, kolejno przeprowadzone zostanie postepowanie kwalifikacyjne obejmujące rozmowę kwalifikacyjną. Jednocześnie dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu z wiedzy i/lub testu merytorycznego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS Knurów. Dodatkowych informacji można : (32) 33-55-000.

Załaczniki do pobrania na stronie BIP: http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25502&idmp=720&r=o