Fundacja Wspólnota Nadziei realizuje projekt „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej -tworzenie modelowego rozwiązania”

MOPS Knurów informuje że,
Fundacja Wspólnota Nadziei realizuje projekt „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej -tworzenie modelowego rozwiązania”.
Obecnie rozpoczynamy trzeci okres finansowania projektu.
Okres realizacji: od 01.04.2017 do 31.03.2018.
Ilość miejsc – 3
Projekt polega na zapewnieniu indywidualnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych z autyzmem (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) zamieszkujących na terenie jednego z województw: małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.
Głównym celem projektu jest wprowadzenie osoby z autyzmem do placówki wsparcia dziennego (typu np. Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zawodowej, itp.) zlokalizowanej w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom, które nie korzystają ze wsparcia w jakiejkolwiek placówce wsparcia dziennego oraz nie uczęszczają do szkoły lub ośrodka szkolno-wychowawczego.
Projekt polega na zapewnieniu indywidualnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych z autyzmem (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), zamieszkujących na terenie jednego z województw: małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.
Pobyt uczestnika projektu w placówce zostanie zsynchronizowany z programem danej placówki. Każdy uczestnik projektu pracować będzie z opiekunem (tj. osobą wspomagająca (OW)/ trenerem/terapeutą), który pomagać będzie uczestnikowi projektu w dojeździe do/z placówki oraz w aktywnym korzystaniu z programu danej placówki.
Praca osoby wspomagającej lub trenera/ terapeuty z uczestnikiem projektu obejmować będzie wsparcie w zakresie podstawowych umiejętności adaptacyjnych (zwiększenie motywacji do bycia w grupie; podniesienie samooceny uczestników; podniesienie samodzielności uczestników; nabywanie podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej, etc.) oraz wsparcie podczas uczestnictwa w aktywnościach proponowanych w danej placówce. W przypadku nieobecności danego pracownika (np. z powodu choroby, urlopu, etc.), zastępuje go inny pracownik. Wówczas wsparcie realizowane jest  w formule (1 OW/ trener/terapeuta x 2 BO).
Projekt dopuszcza możliwość by 1 BO wspierany był przez każdego z OW/ trenerów/terapeutów zatrudnionych w projekcie.

Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu: Fundacja Wspólnota Nadziei, Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice, wspomaganie@farma.org.pl.
W efekcie realizacji tego pilotażowego projektu wypracowany ma zostać model indywidualnego wsparcia osób z autyzmem.
Dzięki otrzymanej dotacji udział w projekcie pozostaje bezpłatny dla jego uczestników (osób z autyzmem i ich rodziców/opiekunów).
Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać z informacji pobierając:
ULOTKA INFORMACYJNA