Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

KNUROWSKA KOPERTA ŻYCIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w akcji społecznej „KNUROWSKA KOPERTA ŻYCIA”. Kampania skierowana jest do osób chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych mieszkających w naszym mieście.MOPS przygotował zestaw zawierający ankietę wraz z instrukcją jej wypełnienia oraz naklejkę, którą należy przykleić na lodówkę, w której zestaw będzie przechowywany. W ankiecie znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia, w szczególności przebytych chorób, zażywanych leków, kontaktu do bliskich oraz innych ważnych z medycznego punktu widzenia informacji. Ankieta powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.
Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przyspieszenie wykonywania czynności ratunkowych prowadzonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

 

Zachęcamy do wykonania trzech kroków:

  1. odebrania zestawu,
  2. wypełnienia ankiety
    3. oznakowania lodówki i umieszczenia w niej zestawu.

Lodówka jest sprzętem znajdującym się w większości naszych domów. Dodatkowo zostanie oznakowana naklejką z logo akcji – dzięki czemu zespoły ratownictwa medycznego nie będą miały problemu z lokalizacją informacji umieszczonych przez Państwa w „KOPERCIE ŻYCIA”.
Pracownicy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby realizujące usługi opiekuńcze pomogą Państwu w wypełnieniu ankiety.
Mamy nadzieję, że dzięki akcji zostanie podniesione Państwa poczucie bezpieczeństwa i jakość wykonywanych usług ratunkowych.

Życzymy wszystkim mieszkańcom Knurowa dużo zdrowia i aby „KNUROWSKA KOPERTA ŻYCIA” nie musiała być wykorzystywana.

Zestawy zawierające „KNUROWSKĄ KOPERTĘ ŻYCIA” można nieodpłatnie otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ks. Koziełka 2 pokój nr 6

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, wtorek, czwartek od godz.7.30  do

godz. 15.30
Środa od godz. 7.30  do godz. 17.30
Piątek  od godz. 7.30  do godz. 13.30

Nr telefonu  32 335 50 18   335 50 09

…a także w filii w Szczygłowicach ul. Staszica  1

w w/w godzinach urzędowania.

 

W VIII edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”

W VIII edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”  organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego Gmina Knurów  za projekt pod nazwą  Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością – standardy pracy socjalnej z osobą i rodziną z niepełnosprawnością otrzymała wyróżnienie.

Ideą Konkursu jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością  poprzez pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie.  Projekt zgłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  jak najbardziej wpisuje się w powyższe założenia – jego misją jest bowiem  podnoszenie komfortu życia osób z niepełnosprawnością i ich najbliższej rodziny zarówno w środowisku zamieszkania jak i w przestrzeni publicznej.  Działania które są podejmowane przez Punkt Informacyjny to zarówno szeroko pojęte wsparcie socjalne jak również działania informacyjne, edukacyjne, poradnictwo.  W ramach  wsparcia socjalnego największy nacisk  kładzie się na doskonalenie pracy socjalnej. Profesjonalne zdiagnozowanie problemu osoby niepełnosprawnej czy też  rodziny pozwala na takie podjęcie działań przez pracownika socjalnego, aby   końcowym efektem było odzyskanie przez  osobę z niepełnosprawnością wiary we własne możliwości i aby poczuła odpowiedzialność za własne życie.  Wzrost samoświadomości przez te osoby lub rodziny to jednocześnie wzrost kompetencji społecznych a to z kolei skutkuje zmianą postawy – z pasywnej na aktywną. Dotychczasowe metody pracy socjalnej nadal będą doskonalone zgodnie z wytycznymi standardów pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością, których  ostatecznym efektem oddziaływań ma być pełna reintegracja społeczna. W Punkcie Informacyjnym osoby z niepełnosprawnością otrzymają także  bieżące informacje o rodzajach wsparcia realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również działaniach  podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością przez Miasto Knurów. Znajdą tu również wykaz instytucji i organizacji  zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością, informacje o  organizowanych przez nich akcjach czy imprezach. Możliwe jest również otrzymanie  danych teleadresowych przydatnych osobom niepełnosprawnym czy też  różnego rodzaju  ulotek, broszur tematycznych. Punkt Informacyjny to nie tylko miejsce gdzie można otrzymać wnioski dotyczące  należnych  świadczeń,  ale otrzymać pomoc w ich wypełnieniu (PFRON, MZON). Zgłaszający mogą liczyć także na specjalistyczne porady prawnika,  psychologa, terapeuty zajęciowego, a w szczególności pracownika socjalnego. Nie mniej ważnym zakresem działalności Punktu jest współpraca  z organizacjami pozarządowymi i fundacjami, której przejawem jest  m.in.  organizowanie spotkań mających na celu wymianę  informacji, czy też bezpłatnego doradztwa z różnych zakresów niepełnosprawności.  Poprzez Punkt osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać  z różnych form aktywizacji zawodowej, w tym w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pracownik Punktu bierze udział w różnych spotkaniach mających na celu koordynowaniu działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności  na terenie Miasta.