Zasiłki i Stypendia Szkolne

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc realizowana jest na wniosek  strony w formie:

– Stypendium szkolnego

– Zasiłku szkolnego

O pomoc materialną ubiegać się mogą  rodzice  uczniów albo pełnoletni  uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów nie przekraczających
kryterium dochodowe w pomocy społecznej w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

1.      Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.      Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.      Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży,       o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie:

·         przekazania środków przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,

·         przekazania środków przelewem na rachunek bankowy szkoły podstawowej do której uczęszcza uczeń, organizującej zajęcia edukacyjne w ramach wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych, tzw. „zielonej szkoły” na podstawie zaświadczenia wydanego przez tę szkołę,

·         refundacji  poniesionych kosztów poniesionych na zakup pomocy rzeczowej po wcześniejszym przedłożeniu  faktur lub rachunków w oryginale  w formie wypłaty gotówki w kasie MOPS lub przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy,

·         refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania po wcześniejszym przedłożeniu oryginałów faktur bądź rachunków imiennych lub biletów imiennych,  w formie wypłaty gotówki w kasie MOPS lub przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy.

Zasiłek  szkolny

Zasiłek szkolny jest pomocą doraźną, udziela się go uczniowi znajdującemu  się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.