Świadczenia Wychowawcze 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, że zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, od stycznia 2018 roku są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Adres:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

Obsługa klientów:
Indywidualna obsługa klientów w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:
poniedziałek, czwartek, piątek: od godziny 8.30 do 14.30
Obsługa telefoniczna klientów jest możliwa w dniach:
poniedziałek, czwartek, piątek: od godziny 8.00 do 10.00
pod numerami telefonów:
(32) 606 33 51
(32) 606 33 52
(32) 606 33 54
(32) 606 33 55
(32) 606 33 57
(32) 606 33 58
(32) 606 33 59
(32) 606 33 61
(32) 606 33 62
(32) 606 33 63
Adres e-mail do kontaktu :
koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (serwis zewnętrzny)


O G Ł O S Z E N I A  PROGRAMU  RODZINA  500 + oraz Programu Dobry Start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie będzie realizował kolejny rządowy program „Dobry start”. Program ten przewiduje wsparcie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na uczące się dziecko. Ma on za zadanie wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Przedstawiamy wstępne założenia programu i terminy składania wniosków.
Wsparcie bez względu na dochód

Świadczenie dobry start przysługuje:

1)  rodzicom,  opiekunom  faktycznym,  opiekunom  prawnym,  rodzinom  zastępczym,  osobom  prowadzącym  rodzinne domy  dziecka,  dyrektorom  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  dyrektorom  regionalnych  placówek  opiekuńczo-terapeutycznych –
raz w roku na dziecko;

2)  osobom uczącym się – raz w roku.

  1. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

1)  przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2)  przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  1. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1)  ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2)  ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1)  jeżeli  dziecko  lub  osoba  ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie  karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2)  na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane
od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku
do 30 listopada

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1)  utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2) banków  krajowych  oraz  spółdzielczych  kas  oszczędnościowo-kredytowych  świadczących  usługi  składania  drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane
od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku do 30 listopada
DO POBRANIA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie  prawa  do  świadczenia  dobry  start  oraz  wypłata  przysługującego  świadczenia  następuje  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.


Przypominamy, że wnioski 500+ składane na okres zasiłkowy 2017/2018 realizowane będą do 30 września 2018 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od

1 października 2018 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 30 listopada 2018r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia  1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży poprawnie wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia  1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 31 stycznia 2019 r.

JAKI DOCHÓD LICZY SIĘ NA 500 PLUS

– do 30 września 2018 roku uwzględnia się dochód rodziny z 2016 roku.

– od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku będzie uwzględniany dochód rodziny z 2017 roku.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się, biorąc pod uwagę dochody członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka); oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat – pod warunkiem, że mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z nią przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

KTO DOSTAJE 500 PLUS NA JEDNO DZIECKO

Warunkiem 500 plus jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Takie rodziny nie muszą dokumentować dochodu. 500 plus na jedno dziecko dostają rodziny , których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę. Inaczej wyglądają kryteria dochodowe w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Tutaj świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko od 1200 zł netto na członka rodziny.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek. Możemy to zrobić przez internet, osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego). Wniosek on-line złożysz poprzez: bankowość elektroniczną (sprawdź tę możliwość na stronie Twojego banku), PUE ZUS (platformę usług elektronicznych ZUS), portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej).


Ważne! Osoby samotnie wychowujące dzieci

BARDZO WAŻNA ZMIANA dot. przyznania świadczenia wychowawczego

świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
    i nie

zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

  1. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko ma obowiązek dołączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty
w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji ale tylko w przypadku, gdy takiej umowie, sąd nadał klauzulę wykonalności.

Istotne jest, jak wynika z powyższego, że w celu potwierdzenia ustalenia alimentów od drugiego rodzica, nie jest konieczne przedstawienie wyroku alimentacyjnego wydawanego przez sąd po zakończonym postępowaniu sądowym zainicjowanym pozwem o alimenty – jeśli sprawa o alimenty już się przed sądem toczy lub np. termin rozprawy jest odległy, wystarczające jest przedstawienie odpisu postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty.

Zgodnie z art. 737 kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany przez sąd bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.

W związku z powyższym, jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się
o świadczenia wychowawcze, z uwagi na niezakończone postępowanie sądowe o alimenty, nie posiada wyroku zasądzającego alimenty na dziecko, powinna złożyć wniosek do sądu
o zabezpieczenie powództwa o alimenty, a uzyskane postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa umożliwi otrzymanie świadczenia wychowawczego.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i,
w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności,
o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 19 ust. 4 ustawy).

Powyższe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Materiał opracowano na bazie publikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rodzina 500+ podręcznik dla samorządów


Wnioski do pobrania tu: wnioski 500plus  Załącznik

lub złożyć elektronicznie: e-wnioski

JAKI DOCHÓD LICZY SIĘ NA 500+

Dla świadczeń obowiązujących od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,
tj.
przyznawanych na kolejny okres będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 roku,
natomiast dla świadczeń obowiązujących od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,
tj.
przyznawanych na kolejny okres będzie uwzględniany dochód rodziny z 2017 roku.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się, biorąc pod uwagę dochody członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka); oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 lat – pod warunkiem, że mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku z nią przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 KTO DOSTAJE 500+ NA JEDNO DZIECKO

Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Takie rodziny nie muszą dokumentować dochodu.

Świadczenie 500+ na pierwsze  dziecko dostają rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 800 zł netto na osobę. Inaczej wyglądają kryteria dochodowe w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Tutaj świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko od 1200 zł netto na członka rodziny.

Z uwagi na kryterium dochodowe, wnioskując o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do przyznania świadczenia wychowawczego.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres, trzeba złożyć wniosek. Możemy to zrobić przez internet, osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego). Wniosek on-line złożysz poprzez: bankowość elektroniczną (sprawdź tę możliwość na stronie Twojego banku), PUE ZUS (platformę usług elektronicznych ZUS), portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z tych czterech kanałów.

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż wniosek o świadczenie wychowawcze można pobrać w tut. Ośrodku w godzinach urzędowania.

Więcej informacji o można znaleźć klikając na stronie o PROGRAMIE 500+
Wnioski przyjmowane będą również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A .Koziełka 2

Godziny otwarcia :
Poniedziałek   7.30 – 15.30
Wtorek            7.30 – 15.30
Środa              7.30 – 17.30
Czwartek        7.30 – 15.30
Piątek              7.30 – 13.30

 

 Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii przypominamy:

Gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą wnioski są rozpatrywane przez Wydział Rodziny Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Na ich podstawie ustalane jest państwo, które powinno świadczenia danej rodzinie wypłacić. Zasady te regulują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

KONTO RODZINNE

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego wchodzi w życie 20 sierpnia. Wprowadza ona specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Bezpieczne będą środki ze świadczeń i  zasiłków niepodlegających egzekucji, w tym z programu „Rodzina 500 plus”.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

MARNOTRAWIENIE

Ww. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera jednak możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych, wyjątkowych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego celem. Rozwiązania te określa art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym, w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie może zatem zamienić jego wypłatę pieniężną na pomoc nie tylko w formie rzeczowej, tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp., ale także na pomoc rodzinie w formie opłacania usług, tj. np. opłacanie kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp.

W przypadku posiadania przez gminny organ właściwy wypłacający świadczenie wychowawcze, informacji lub sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, w celu ustalenia faktycznej sytuacji danej rodziny, u takiej rodziny, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy. Zaś uniemożliwienie, na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego, przeprowadzenia ww. rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień, co do okoliczności objętych wywiadem, powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

W przypadku potwierdzenia faktu marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z celem, powyższe rozwiązania pozwalają gminnemu organowi właściwemu, w każdej, konkretnej, indywidualnej sprawie, określić, jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny.