Świadczenia Rodzinne i Opiekuńcze

Okres zasiłkowy 2018/2019 w świadczeniach rodzinnych

I.Wysokość kryterium dochodowego :

1. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2018/2019 wynosi :
Kryterium ogólne – 674,00 zł.
Kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764,00 zł.
2.Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( „ becikowe”)
wynosi – 1 922,00 zł.
3.Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi nadal – 764,00 zł.
4.Bez względu na kryterium dochodowe mogą ubiegać się osoby o przyznanie : świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego , świadczenia rodzicielskiego.

II.Kwota zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków :
95,00 zł. na dziecko w wieku 0-5 lat
124,00 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
135,00 zł na dziecko w wieku 19-24 lat
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji                  dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia –         90,00 zł
– pow. 5-ciu do 24 lat – 110 ,00 zł. (miesięcznie)
na pokrycie wydatków na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki , a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – 113,00 zł. (miesięcznie),
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła – 69,00 zł. (miesięcznie)
III.Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych :
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1000,00 zł.
IV.Podwyższeniu uległy wysokości następujących świadczeń rodzinnych :
Zasiłek pielęgnacyjny od 1.11.2018 r. z wysokości 153,00 zł miesięcznie na 184,42 zł ( miesięcznie) oraz od 01.11.2019 r. wzrost zasiłku na 215,84 zł. (miesięcznie)
Świadczenia pielęgnacyjne od 1.01.2018 r. wynosiło 1477.00 zł . a od 01.01.2019 r. wynosi 1583,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy od 01.01.2018 r.    wynosił 520,00 zł a od 1 listopada 2018 r. wynosi 620,00 zł
Na podstawie ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów
wysokość zasiłku dla opiekuna wynosił 520,00 zł a od 01.11.2018 r. wynosi – 620,00 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania  świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 codziennie: w poniedziałek, wtorek , czwartek  w godzinach 7:30 -15:30; w środę w godzinach 7:30- 17:30 a w piątek od 7:30 do 13:30. Informacji udzielane są również telefonicznej pod numerem telefonu: (032) 335-50-04 .
Aby otrzymać świadczenie rodzinne trzeba złożyć wniosek. Możemy to zrobić przez internet, osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie w Knurowie , ul. Ks.Koziełka 2 ( Sala Obsługi Klienta- parter) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego). Wniosek on-line złożysz poprzez: bankowość elektroniczną (sprawdź tę możliwość na stronie Twojego banku), PUE ZUS (platformę usług elektronicznych ZUS), portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej).

 


Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie – Dział Świadczeń Rodzinnych , Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych informuje, że od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi – 1583,00 zł. miesięcznie. ( M.P. z 2018 r. poz. 1099)


zazyciem
Aby pobrać wniosek wraz
z zaświadczeniem kliknij na obrazek
„Za życiem”

Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
„Za życiem”.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje  prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia będzie zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.

Świadczenie to przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Istotne jest, że wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),  będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) – spełnienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie oświadczenie w części II wniosku.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. A. Koziełka 2  -w Dziale Świadczeń Rodzinnych , Funduszu Alimentacyjnego , Stypendiów i Zasiłków Szkolnych ( pokój nr 2) .

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r. poz. 2234).

Jednorazowe świadczenie, nie podlega egzekucji ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, otrzymane jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


 Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom, którzy spełniają kryterium ustawowe i dochodowe.

 Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej ,a także osób , na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

 Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych.

Prawo do zasiłków rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od dnia 01 listopada do 30 października następnego roku kalendarzowego lub od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki :

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Jest to świadczenie jednorazowe uzależnione również od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

a)   24 miesięcy kalendarzowych;

b)   36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

c)   72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:  drugi z rodziców dziecka nie żyje;  ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 • 1)   do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • 2)   powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

a)   w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

b)   w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Poza w/w dodatkami zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacane są także:

 • Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „ becikowe ”. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z uwzględnieniem kryterium dochodowego.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego — w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10  tygodnia ciąży do porodu.

 • Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji , niezależnie od dochodu. Przysługuje   niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat.

Przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej  się  orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje ww osobom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

— jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

1)   nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2)   rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

— w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje wg kryterium dochodowego- biorąc pod uwagę dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę.

 • Świadczenie rodzicielskie wprowadzone od 01.01.2016 roku. w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi osoby nie pracujące , bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

 Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego , Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Knurowie. Kryteria do przyznawania poszczególnych świadczeń rodzinnych oraz wysokości ich wypłat jest podana na stronie BIP MOPS Knurów , Tablica ogłoszeń 2016 r. , temat : nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w świadczeniach rodzinnych – wyższe świadczenia rodzinne.

 

 • Adres:    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,ul. Ks.A.Koziełka 2

    – parter pok. nr 2

 • telefon : (32) 335 50 04, (32) 335 50 14

 • e-mail: ops@knurow.pl

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w świadczeniach rodzinnych- wyższe świadczenia rodzinne

I. Wysokość kryterium dochodowego :

 1. Wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w nowym okresie zasiłkowym wynosi :

 • kryterium ogólne – 674,00 zł,

 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764,00 zł

 1. Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”) wynosi 1 922,00 zł

 2. Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi nadal 764,00 zł

 3. Bez względu na kryterium dochodowe mogą ubiegać się osoby o przyznanie : świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego

II. Kwota zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków :

Od 1 listopada 2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych ulegną podwyższeniu i wyniosą :

 • 95,00 zł na dziecko w wieku 0-5 lat

 • 124,00 zł na dziecko w wieku 6-18 lat

 • 135,00 zł na dziecko w wieku 19-24 lat

Ponadto podwyższeniu ulegną wysokości następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

do 5. roku życia – do kwoty 90,00 zł,

– od 6 lat do 24 – do kwoty 110,00 zł

 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,

w której znajduje się szkoła – do kwoty 113,00 zł

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69,00 zł.

III. Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych :

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł.

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł.

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł.

 • zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł.

 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł;

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000,00 zł.

 • świadczenie rodzicielskie – 1000,00 zł.

 • świadczenia pielęgnacyjne- 1 300,00 zł.

 Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520 zł.

 

ZASIŁEK RODZINNY 2016 / 2017

           Informujemy, że od 1 września można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 tj. od 01.11.2016 do 31.10.2017

 Wymagane dokumenty:

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie za rok 2015), innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art., 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie za 2015 rok);
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  » zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  » informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje zagranicą;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie za 2015 rok);
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (dotyczy dziecka, które ukończyło 18 rok życia);
 • zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu np. świadectwo pracy i zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto osiągniętego w okresie zatrudnienia;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w którym był osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • dokument określający wysokość dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów (dotyczy osoby uczącej się);
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy”;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • oświadczenie o formie wypłacania świadczeń.