Projekty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przystąpił w sierpniu 2018 r. do realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych: policji, służby zdrowia, sądownictwa, edukacji. Wypracowany w projekcie model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Model wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców).

Zakłada się, że taka wielosektorowa współpraca przyczyni się do poprawy koordynacji działań, usprawnieni  istniejące  rozwiązania  co z kolei  przełoży się   na stworzenie kompleksowego, adekwatnego do potrzeb klienta  pakietu wsparcia (przez współpracujące ze sobą lokalne organizacje i instytucje). Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 5-10 osób/rodzin, które wypracowywć będą stworzony model kooperacji.

Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy:  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach, Starostwem Powiatowym w Gliwicach, a Gminą Knurów – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Czas trwania: do marca 2021 r.

Szczegóły na stronie:   https://rops-katowice.pl/


uniaefs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie z  przyjemnością informuje, że realizowany w partnerstwie z Powiatem Gliwickim projekt „Nowy start w lepszą przyszłość” został nagrodzony nagrodą główną – statuetką Samorządu Równych Szans 2017 w kategorii „Powiat ziemski/województwo”, otrzymał także wyróżnienie w edycji regionalnej „Śląski samorząd równych szans”.

Projekt był realizowany od 01.01.2016 do 31.12.2017 r. a jego celem było zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Z ramienia tut. Ośrodka personelem projektu były następujące osoby: M.Bańbor, A.Twardawa, A. Marek, J. Kołodziejak  i M. Kasprzyk.

Działaniami programu objęto osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.  Grupę docelową stanowiły także osoby z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia tychże.

Grupę  docelową MOPS Knurów  stanowiło łącznie 28 osób tj. 20 kobiet  8 mężczyzn w tym 5 osób niepełnosprawnych. Z uczestnikami zostały spisane m.in. kontrakty socjalne i indywidualne umowy. Z każdą z tych osób została spisana także indywidualna ścieżka reintegracji, która określiła zakres świadczenia usług w ramach aktywnej integracji i usług o charakterze środowiskowym.

Wartość realizowanego projektu wyniosła łącznie dla Gminy Knurów 168.988,11 zł z czego dofinansowanie unijne wyniosło 128.188,11 zł  natomiast budżet własny wyniósł 40.800 zł

Z wypowiedzi uczestników projektu wywnioskować można ogólne zadowolenie i satysfakcję z udziału w ww. działaniach, które  realizowane były w oparciu o zindywidualizowane i zidentyfikowane potrzeby uczestników.

Projekty tego typu w życiu lokalnego środowiska odgrywają ważną rolę i mają swój konkretny wymiar. Należałoby podkreślić, że realizacja projektu „Nowy start w lepsza przyszłość” pomogła większości uczestników w przezwyciężeniu trudności, zapobieganiu ich powstawaniu, w zaspokojeniu elementarnych potrzeb życiowych, prowadziła do usamodzielnienia oraz dążyła do ich uaktywnienia we wszystkich możliwych obszarach życia społecznego. Wiedza zdobyta przez uczestników podczas kursów, uczestnictwo w szkoleniach (również wyjazdowych), warsztatach, treningach i innych formach aktywizacji miało na celu przyczynić się do sukcesów na otwartym rynku pracy, przywrócić aktywność społeczną, zaradność, czy  złagodzić bariery zdrowotne utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie od rynku pracy.

Widząc szanse płynące z pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań oraz możliwość udzielania dodatkowego wsparcia swoim klientom, Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie będzie czynił starania o dalsze pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.


uniaefs

Projekty realizowane przez MOPS Knurów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                             „NOWY START W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

To projekt partnerski realizowany od stycznia 2016 r. Zakończenie projektu ustalono na grudzień 2017 roku. Jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 15 – 65 lat do podniesienia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, tzn. zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby nieaktywne zawodowo i długotrwale bezrobotne, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wszechstronne wsparcie i pomoc m.in. w znalezieniu zatrudnienia. Na uczestników projektu czekają liczne imprezy plenerowe, koncerty, karnety do kina, na basen oraz na siłownię.

W ramach projektu realizujemy m.in.:

– KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO,
– WARSZTATY ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ,
– SZKOLENIA WYJAZDOWE, TRENINGI SPECJALISTYCZNE,
– TURNUSY REHABILITACYJNE,
– KONCERTY, WYJAZDY INTEGRACYJNE,
– KARNETY NA FORMY KULTURALNE I SPORTOWE

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z:

Biurem Projektu (ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice)
lub pod nr telefonu: 32 233 79 83; 32 332 66 16; 332 66 14

lub z lokalnym punktem rekrutacyjnym

MOPS w Knurowie
ul. Koziełka 2
44-190 Knurów
tel.: 32 335-50-00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
WWW.NOWY.PCPR-GLIWICE.PL

oraz na stronie MOPS Knurów

http://www.knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=22807&idmp=1558&r=o


Opublikowano film z realizacji rewitalizacji zapraszamy do oglądania:


ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

Środki finansowe w ramach projektów ZIT przeznaczone sa na rozwój i inwestycje, a ich mechanizm zakłada partnerstwa miast i gmin oraz władz regionu. Gmina Knurów poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne planuje rewitalizację III Kolonii.

Projekty inwestycyjne uzależnione są od projektu miękkiego z zakresu usług społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyjmuje się, że projekty realizowane w tej formule przez MOPS w Knurowie, przyczynią się do wzrostu dostępności i jakości usług społecznych, zawodowych, zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także do wyrównywania dysproporcji terytorialnych.

Działania projektowe skierowane będą do osób/rodzin. m. in. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z problemami wychowawczymi, nieletnich, niesamodzielnych, rodzin wielodzietnych i będą koncentrować się na obszarze objętym rewitalizacją.

Terytorialny wymiar wsparcia, integracji i usług realizowany będzie w formule pn.

1. „Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych” . Placówka mieścić się będzie w Knurowie przy ul. Dworcowej 33, otwarcie przewiduje się ok roku 2018/2019

Działania realizowane w CWIS skupione będą na promowaniu włączenia społecznego. Wdrażanie powyższych zadań będzie odbywać się poprzez instrumenty na rzecz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie, jak również ułatwiania dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz wspierania przedsiębiorczości społecznej. Będą one miały również na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia dla rodziny.

2. .”Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III kolonii” Projekt będzie realizowany dla 8 rodzin spełniających kryteria dochodowe przewidziane w Uchwale Rady Miasta Knurów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów oraz w ustawie o pomocy społecznej. Działania dla tych rodzin będą przebiegały w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uruchomienie tych usług przewiduje się ok roku 2018/2019