Ogłoszenia

Wyłonieniu podmiotu na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”

OGŁOSZENIE Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia  2020 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie w związku z przystąpieniem Gminy Knurów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Wymagane kwalifikacje  dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub  wykształcenie przynajmniej średnie […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o uruchomieniu projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia zgłoś się i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o uruchomieniu projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Prezydent Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Wsparcie na start

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ogłosiło rekrutację do bezpłatnego projektu „Wsparcie na start” który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

Zapraszamy na spotkanie „Senior na drodze” organizowane przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, globusy, tablice np. matematyczne i inne pomoce dydaktyczne. Artykuły szkolne ( np. zeszyty, piórnik, blok, papier kolorowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulator i inne ). Tornister ( plecak szkolny […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

KOMUNIKAT – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie  informuje, iż zgodnie  z ustawą o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów , wnioski  o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 są przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca 2019 roku tradycyjnie ( w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. W Gminie Knurów wnioski o świadczenia z funduszu […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje iż zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 są  przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca 2019 r. tradycyjnie ( w wersji papierowej ) od 1 sierpnia 2019 r.  W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020  należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2  w terminie:  01.09.2019  – 16.09.2019  – uczniowie 01.09.2019   – 16.10.2019 – słuchacze kolegiów Wnioski można pobrać w siedzibie MOPS w Knurowie oraz za pośrednictwem Internetu na stronie: http://knurow.bip.info.pl/(jednostkiorganizacyjne/MOPS/Tablica ogłoszeń/2019) Pomoc […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment