Fundusz Alimentacyjny

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W przypadku nie możności wyegzekwowania alimentów na dziecko, rodzic może ubiega
się o przyznanie świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.
Do świadczeń ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, to znaczy, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczna egzekucja to również niemożność ściągnięcia alimentów od dłużnika przebywającego poza granicami RP.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej (lub jej przedstawiciela ustawowego). Wniosek składa się w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie .
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z wysokością bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do nich jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
gdy osoba uprawniona do świadczeń nie ukończyła 18 lat,
gdy osoba uprawniona do świadczeń uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia,
bezterminowo, jeśli osoba, której przysługują świadczenia ma znaczny stopień niepełnosprawności.

Dół formularza
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  ustala się na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od dnia 01 października do 30 września następnego roku kalendarzowego lub od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.
Szczegółowych informacji w sprawie zasad wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów i zasiłków szkolnych  udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie- Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego , Stypendiów i Zasiłków Szkolnych .
Adres:        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,ul. Ks.A.Koziełka 2
– I piętro pok. nr 5
telefon :      (32) 335 50 00, (32) 335 50 14
e-mail:        ops@knurow.pl