Archiwum kategorii: Wydarzenia z Ośrodka Wsparcia

Informacje z Ośrodka Wsparcia

Opieka nad dziećmi podczas strajku nauczycieli

W związku z ogłoszoną akcją protestacyjną nauczycieli, Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Knurowie, deklaruje od 10.04.2019 r. do odwołania przejęcie opieki nad dziećmi w wieku 4 – 7 lat w  ilości maksymalnie do 20 dzieci dziennie.

Opieka sprawowana będzie na terenie Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 w godzinach od 8.00 do 15.00. W ramach opieki, prowadzone będą bezpłatne gry, zabawy, zajęcia czytelnicze itp. przez pracowników MOPS  posiadających wykształcenie pedagogiczne.

Dziecko powinien przyprowadzić rodzic i podpisać stosowną zgodę na sprawowanie opieki nad nim.

Kontakt:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE
ul. Ks. A. Koziełka 2
44-190 Knurów,
telefon: (032) 335-50-00
e-mail: ops@knurow.pl

OŚRODEK WSPARCIA
ul. 1-go Maja 45
44-190 Knurów
telefon: (32) 335 50 17
(32) 441 97 52
e-mail: ow@knurow.pl

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dot. opieki nad dzieckiem w Ośrodku Wsparcia

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA

pod opiekę w Ośrodku Wsparcia

na okres od 10.04.2019 r do odwołania

w związku z ogłoszoną akcją protestacyjną nauczycieli

 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

Imiona: Nazwisko:
Data urodzenia dzień  

miesiąc

 

rok

Adres zamieszkania
Kod/ Miejscowość  
Ulica /nr domu/lokalu  

DANE RODZICÓW/ opiekunów prawnych

  Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny
Imię i nazwisko    
Nr dowodu    
Telefon    
Adres e-mail    
Adres zamieszkania
Kod/ Miejscowość    
Ulica, nr domu/lokalu    

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………                                         ………………………..…………..

podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                          podpis ojca/opiekuna prawnego

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

(dodatkowe informacje dot. dziecka mogące mieć wpływ na opiekę nad nim))

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

 

Knurów, dnia ……………………..

 

………………………………………                                         …………………………..………..

podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                          podpis ojca/opiekuna prawnego

Wypełniając zgłoszenie należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zmianami).

 

Oświadczenie

Ja ………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka

…………………………………………………………..………………………….…………..

(imię i nazwisko dziecka)

na pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. 1-go Maja 45, w godz. od ………….. do ……..….…

 

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i może brać udział w zajęciach organizowanych przez placówkę.

 

Oświadczam, że moje dziecko jest ubezpieczone w szkole lub jest objęte ubezpieczeniem w zakładzie pracy  rodzica/opiekuna prawnego bądź w urzędzie pracy.

 

W razie potrzeby wyrażam zgodę na udzielenie dziecku niezbędnej pomocy medycznej lub na interwencję medyczną.

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Oświadczam, że:

Zapoznałem /am się z zasadami przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie i akceptuję jego warunki.

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 a) b) oraz 9 ust. 1 a RODO, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby opieki nad moim dzieckiem przez Administratora Danych Osobowych, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przy ulicy Ks. Koziełka 2 oraz podlegające mu podmioty.

 

 

…………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

logo_senior_knw

Ruszył nabór do Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie

 

                                                                          knurow                               LOGO                        favicon

 

Jesteś osobą w wieku 60 +?
Jesteś osobą nieaktywną zawodowo?
Chcesz aktywnie spędzać czas?

 

Gmina Knurów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie zaprasza mieszkańców gminy Knurów powyżej 60 roku życia, do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior +” w Knurowie, utworzonego w ramach rządowego Programu Wieloletniego na lata 2015-2020.

Dzienny Dom „Senior + ma siedzibę w budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45. Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00.

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior +” jest:
przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną społeczno – kulturalną, profilaktykę zdrowotną oraz pomoc socjalną.

Naszym uczestnikom oferujemy:
wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, przynajmniej jeden ciepły posiłek, zajęcia ruchowe (kinezyterapia) z terapeutą, zajęcia edukacyjne, kulturalno – oświatowe, opiekuńcze i rekreacyjne. Ponadto organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania świąteczne i towarzyskie, gry, zabawy, grille, wycieczki krajoznawcze i wiele innych.

Przyjmowanie osób do Dziennego Domu „Senior+” w Knurowie
odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

 

Odpłatność za pobyt
kształtuje się na poziomie odpłatności za posiłki i uzależniona jest od dochodu uczestnika.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka 2.

Kontakt: (32) 335 50 00 / (32) 335 50 17
Strona internetowa: mopsknurow.pl

                                                                                                                                                                                    logo_senior_knw

Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu  Wieloletniego „Senior+”  na lata 2015-2020

 

 

 

 

LOGO

Otwarcie Dziennego Domu „Senior +” coraz bliżej…

W sierpniu w Ośrodku Wsparcia w Knurowie przy ul. 1-go Maja 45 ruszyły prace remontowo-budowlane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, budżetu państwa oraz PFRON.

Obecnie trwa generalny remont wewnątrz budynku Ośrodka Wsparcia, ale zmianie ulega również zewnętrzna część obiektu. Metamorfoza postępuje w szybkim tempie i jest już widoczna – zniknął ganek a na jego miejscu powstaje winda, która zniweluje bariery architektoniczne. Podjęte działania w efekcie zwiększą funkcjonalność i estetykę pomieszczeń przygotowanych dla seniorów.

Dzienny Dom „Senior +” będzie dysponował 25 miejscami dla beneficjentów, zapewniając im profesjonalne wsparcie przez minimum 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Zgodnie z głównym celem programu oraz zainteresowaniami seniorów, tworzone będą warunki do zdrowego i aktywnego życia w czterech obszarach, które naprzemiennie będą się przeplatać. Są to: inicjowanie rozwoju osobistego, aktywność społeczno – kulturalna, profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz wsparcie socjalne.

Zakłada się, że uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” będzie odpłatne. Kryteria odpłatności będą ustalone jedynie na poziomie odpłatności za posiłki.

Rekrutacja beneficjentów programu odbywać się będzie przede wszystkim na podstawie wskazań MOPS, ale rozpatrywane będzie każde zgłoszenie po uprzednim zdiagnozowaniu osoby / rodziny. Przyjmowanie osób odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

dav

sdr

DSCN1550

DSCN1576

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie tworzyć Dzienny Dom „Senior +”

Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, w styczniu b.r. przystąpiła do otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty, polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018. Realizacja tego zadania będzie polegała na przekształceniu funkcjonującego w ramach Ośrodka Wsparcia w Knurowie – Dziennego Domu Pomocy Społecznej –  na Dzienny Dom „Senior +”. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Knurów w wieku 60 +, nieaktywni zawodowo.

Na podstawie ogłoszonych 14 lutego wyników  OTWARTEGO KONKURSU w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” wiemy, że nasz projekt został przyjęty
i Gmina Knurów na powyższe zadanie otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa.

Po przeprowadzonym gruntownym remoncie budynku Ośrodka Wsparcia, w ramach DD „Senior +” dla seniorów dostępne będą: pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV i komputer z dostępem do Internetu, aneks kuchenny wyposażony w sprzęt AGD, pomieszczenie do terapii indywidualnej,  pomieszczenie do utrzymania sprawności ruchowej wyposażone w sprzęt do rehabilitacji, łazienkę z prysznicem, 2 miejsca do leżakowania oraz wydzielone miejsce na pralnię i suszarnię. W Dziennym Domu „Senior +” seniorzy będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie. Ze względu na to, że budynek jest wielokondygnacyjny, ograniczenia w poruszaniu się po nim, będą niwelowane za pomocą zaplanowanej do realizacji platformy zewnętrznej (windy  dla niepełnosprawnych).

Celem podejmowanych przez nas działań, jest podniesienie jakości życia seniorów (mieszkańców Gminy Knurów – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz budowanie ich świadomości bycia aktywnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez ofertę terapeutyczną, rehabilitacyjną, społeczno – kulturalną oraz pomoc socjalną i wspierającą rodziny w opiece nad seniorami.

 

OW_foto

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA

OŚRODEK WSPARCIA

JEST ŚRODOWISKOWĄ FORMĄ POMOCY DZIENNEGO POBYTU, PRZEZNACZONEGO DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH UZASADNIONEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKOJENIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH.

W ramach Ośrodka Wsparcia funkcjonuje:

 1. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ służący społeczności lokalnej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

ZAKRES POMOCY DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Pomagamy osobom wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego w miejscu zamieszkania bez konieczności korzystania z całodobowego domu pomocy społecznej
 • Zapewniamy porady psychologa
 • Udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych
 • Zapewniamy pomoc w załatwianiu spraw indywidualnych
 • Pomagamy w przełamaniu izolacji, osamotnienia
 • Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • Zapewniamy całodzienne wyżywienie w formie śniadań, obiadów i kolacji
 • Udostępniamy urządzenia do utrzymania higieny osobistej

ORGANIZUJEMY

 • Spotkania towarzyskie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych pensjonariuszy
 • Zajęcia w oparciu o zainteresowania pensjonariuszy (zajęcia muzyczne, manualne, kulinarne, ruchowe, gry, zabawy itp.)
 • Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkania urodzinowe, zabawy karnawałowe, Wigilia itp.)
 • Wycieczki krajoznawcze

Przyjmowanie osób do DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

 1. DOSTARCZANIE POSIŁKÓW (śniadań, obiadów i kolacji) DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA przygotowywanych w Ośrodku Wsparcia posiłków osobom, które ze względu na wiek niepełnosprawność lub chorobę wymagają takiej formy pomocy.
 1. JADŁODAJNIAw której wydajemy bezpłatnie gorący posiłek dla mieszkańców Knurowa, którzy znaleźli się w niedostatku. Wszystkie posiłki przygotowywane są
  z nieprzetworzonych produktów w kuchni funkcjonującej w ramach Ośrodka Wsparcia.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń Ośrodka Wsparcia, określone są  w  Uchwale Rady Miasta  Knurów nr XXVII/412/12 z dnia 19.12.2012.

Godziny Pracy Ośrodka Wsparcia:

Pon. – pt. 8.00 – 16.00

DSCN9121

Galeria zdjęć 2017 r.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

WIGILIA W OŚRODKU WSPARCIA

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN0687     DSCN0691

21.12.2017 roku świętowaliśmy Wigilię. W tym pięknym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Prezydent Knurowa – pan Adam Rams, Zastępca Prezydenta Knurowa – pan Piotr Surówka, Przewodniczący Rady Miasta – pan Tomasz Rzepa, Dyrektor MOPS – pani Małgorzata Cisek-Sopel oraz Ksiądz Proboszcz Krzysztof Tabath. Po części oficjalnej oraz życzeniach wraz z  dzieleniem się opłatkiem – przyszedł czas na uroczysty posiłek przy stole zastawionym tradycyjnymi wigilijnymi daniami. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

ANDRZEJKI

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊

DSCN0505     DSCN0528 (2)     DSCN0521 (2)

Na koniec listopada zorganizowaliśmy „Zabawę Andrzejkową”, świętując w tym dniu także Urodziny Listopadowych Solenizantów. Podczas zajęć kulinarnych przygotowaliśmy pyszne przekąski – m.in. sernik na zimno i sałatkę jarzynową. Były tańce i nie mogło także zabraknąć tradycyjnych zabaw – a wśród nich lania wosku.

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

 „BEZPIECZNY SENIOR”

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN0501     DSCN0532

22.11.2017r. w Ośrodku Wsparcia odbyła się debata społeczna „Bezpieczny Senior”, podczas której policjanci przestrzegali nas przed oszustami w różnych sferach życia. Podali nam też wskazówki, jak wystrzegać się niebezpiecznych sytuacji i jak sobie z nimi radzić, kiedy już zaistnieją.

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DZIEŃ SENIORA

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN9495     DSCN9527      DSCN9551

18 października swoje święto obchodzili nasi Seniorzy. Swoją obecnością w tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas: Wiceprezydent Knurowa – pan Piotr Surówka, Przewodniczący Rady Miasta – pan Tomasz Rzepa, Dyrektor MOPS – pani Małgorzata Cisek-Sopel wraz z Zastępcą – panią Danutą Gawrońską oraz Ksiądz Proboszcz Krzysztof Tabath.

Po uroczystych przemowach otwierających spotkanie, ogrom radości dostarczył nam występ artystyczny dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12. Nasi Pensjonariusze również zaprezentowali piękne wiersze o jesieni życia. Po części artystycznej na Seniorów i zaproszonych Gości czekał tradycyjny śląski obiad, a następnie kawa i ciasto.

Wszystkim Seniorom życzymy zdrowia, radości i pogody ducha 🙂

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

ŚWIĘTO „BIAŁEJ LASKI”

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN9443     DSCN9465

W październiku zostaliśmy zaproszeni, by wspólnie z członkami i przyjaciółmi Koła PTTK Trion świętować Dzień Białej Laski. Po uważnym wysłuchaniu przemówień, przyszedł czas na pyszny poczęstunek i zabawę taneczną. Uczestniczyliśmy także w konkursach, podczas których mogliśmy choć w części „na własnej skórze” przekonać się, z jakimi trudnościami życia codziennego zmagają się osoby niewidome.

 

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

SEZON GRILLOWY

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

WP_20170531_14_40_30_Pro     WP_20170531_14_19_14_Pro     WP_20170531_14_57_13_Pro

Latem, korzystając z pięknej pogody, organizowaliśmy sobie spotkania grillowe.

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

WYCIECZKA DO GOCZAŁKOWIC-ZDROJU

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN9121     DSCN9181        DSCN9193

22 czerwca 2017 roku odwiedziliśmy znaną miejscowość uzdrowiskową Goczałkowice-Zdrój. W programie naszej  wycieczki znalazł się m. in. spacer deptakiem w przepięknie zrewitalizowanym Parku Zdrojowym, żwawy marsz ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą nad okolicznymi stawami oraz zwiedzanie zabytkowego dworca kolejowego. Nie mogło zabraknąć także tradycyjnego już pikniku, który tym razem odbył się na plaży MORiS, nad Zbiornikiem Łąka w Pszczynie.  Pogoda dopisała, podobnie jak nastroje. Już nie możemy doczekać się kolejnej wyprawy 🙂

 

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

IX KNUROWSKIE DNI INTEGRACJI

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN8943     DSCN8979     DSCN8920

 

W dniach od 17 do 21 maja 2017 roku uczestniczyliśmy w IX Knurowskich Dniach Integracji.

 

Atrakcji i wrażeń było wiele – wśród nich dla nas szczególne znaczenie miał występ naszej Pensjonariuszki – podczas III Integracyjnego Festiwalu Artystycznego Mieszkańców DPS-ów oraz Młodzieży Miasta Knurów, który odbył się w Domu Kultury w Szczygłowicach.

Ponadto odwiedziliśmy Klub Kultury Lokalnej Sztukateria, gdzie podziwialiśmy Wystawę fotograficzną p.t.: „Co siódmy…”, autorstwa pana Krzysztofa Gołucha. Podczas wystawy mogliśmy cieszyć nie tylko nasze dusze, ale i ciała – a to za sprawą pysznego cateringu przygotowanego przez personel kuchenny Ośrodka Wsparcia.

Natomiast podczas IX Integracyjnego Festynu Rodzinnego wystawialiśmy na kiermaszu prace, przygotowane na naszych zajęciach z arteterapii.

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DOROCZNY TURNIEJ GIER

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN8845     DSCN8822

W kwietniu w Ośrodku Wsparcia odbył się tradycyjny już Turniej Gier. Tym razem Pensjonariusze rywalizowali ze sobą w takich rozgrywkach, jak : „Chińczyk”, „Remik” i „Warcaby”. Łatwo nie było, ale wysiłek się opłacał – na Zwycięzców czekały upominki i dyplomy 🙂

 

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – I MY TEŻ 🙂  

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

20170208_103855   DSCN8801

 

 Już dwukrotnie byliśmy z wizytą w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie, aby czytać bajki przedszkolakom. Spotkania przyniosły wiele radości – jak widać – nie tylko adresatom akcji… 🙂

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

BAL KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWY

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

DSCN8717     DSCN8733    

14 lutego 2017 roku świętowaliśmy Walentynki. Nasze Pensjonariuszki zadbały o odpowiedni wystrój świetlicy. Biesiadowaliśmy przy poczęstunku przygotowanym podczas zajęć kulinarnych. Nie zabrakło też tematycznych quizów.

 

 

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

KOLĘDOWANIE W OŚRODKU WSPARCIA  

♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦♦◊♦

OW2    OW4

25 stycznia 2017 roku spotkaliśmy się przy wspólnym stole, aby razem śpiewać kolędy. Kolędowanie odbyło się przy akompaniamencie gitary, zaś w powietrzu unosił się zapach pysznej szarlotki… Tak pożegnaliśmy świąteczny klimat – do siego roku!  🙂

 

W styczniu w Ośrodku Wsparcia dało słyszeć się radosny śpiew kolęd przy akompaniamencie gitary pani Anny Pogorzelczyk – pracownika socjalnego naszego MOPS-u. Pensjonariusze wraz z pracownikami, podczas wspólnego kolędowania przy kawie i pysznej szarlotce (upieczonej podczas zajęć kulinarnych), żegnali świąteczny klimat… -Do siego roku!OW3 OW4 OW2 ow1